Old Burial Hill, Marblehead.
The Cluster by the Orne Street Path — 7
Joseph Ashton (1725)
Abigail Ashton (1720)
Detail of headstone of Joseph Ashton (1720).
Here Lyeth
ye body of Joseph Ashton
Who died Augst ye 22
1725 in ye 47 year
of his Age also Abigail
Ashton daur to Joseph & Mary
Ashton who died August ye
27 1720 Aged 5 years
Headstone of Joseph Ashton (1720).
Detail of headstone of Joseph Ashton (1720).
Home. Resources. Site Map. Previous. Next.